Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa. Dokumenty można składać do

1 października 2018 r.

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, z dniem 1 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja, która trwa do 1 października 2018 roku.

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (rejestracji i wydruku można dokonać z dowolnego miejsca)
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW (Instytut Humanistyczny pok. 111 Kolegium Wschodnie) prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu ( Instytut Humanistyczny) nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia  Filologia ze specjalnościa filologia angielska.

Anglistyka – „ENGLISH AT WORK”

Prowadzimy nabór na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska

Specjalizacje

 • Tłumaczenie praktyczne
 • Business English
 • Kultura Europy Środkowo-Wschodniej
 • Psychologia mediów i Public Relations

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 1. podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej),
 2. dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 4. 2 fotografie,
 5. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej – 80 zł,
 6. poświadczona kserokopia dowodu osobistego.

Ponadto:

 1. laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
 2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „matury międzynarodowej”- tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego,

Rekrutacja

Numer konta uczelni na które można dokonywać opłaty rekrutacyjnej

studia stacjonarne:

05 2030 0045 1110 0000 0090 7450

studia niestacjonarne:

27 2030 0045 1110 0000 0249 0870

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Humanistycznego

 1. Książąt Lubomirskich 4

tel. 16 7355223

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek filologia odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kandydatów na filologię wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowią lub jako przedmiot dodatkowy. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B; CAE-oceny A,B,C; CPE – oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

REKRUTACJA DLA CUDZOZIEMCÓW / FOREIGNERS / ІНОЗЕМНІ

Jesteś zainteresowany studiami w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu napisz na adres studiujwpolsce@pwsw.pl otrzymasz dokładne informacje.

If you are interested in studying at the East European State Higher School in Przemysl send a message to studiujwpolsce@pwsw.pl and you will receive exact information.

Якщо Ти зацікавлений навчанням у Державній вищій східноєвропейській школі в Перемишлі, напиши на адресу studiujwpolsce@pwsw.pl – отримаєш детальнішу інформацію.

Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w bibliotece PWSW  pok. 1

Пункт інформаційно -рекрутаційний для іноземців знаходиться в приміщенні бібліотеки  к.1

 

Tel. 16 7355114 wew. 114

e-mail: studiujwpolsce@pwsw.pl